საკლასო პროექტი – მოგზაურობა ხელოვნების სამყაროში

DSCN9659

საგანი ხელოვნება
კლასი 6
თარიღი 18.02.2016
თემა მოგზაურობა ხელოვნების სამყაროში
მიზანი მოსწავლის მიერ თეორიული ცოდნის ათვისებისა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავების ხარისხის შემოწმება,სხვადასხვა ქვეყნის კულტურის ძირითადი თავისებურებების ცოდნა. ჯგუფური სამუშაოს დაგეგმვა და შესრულება.
შედეგი/სტანდარტი ს.გ.6.5, ს.გ 6.6, ს.გ.6.7, ს.გ.6.12
რესურსი ფორმატები, ფერადი ფანქრები, ფოტოები-ილუსტრაციები,წებო, მაკრატელი
კლასის ორგანიზება ჯგუფური
უნარ-ჩვევა ინფორმაციის შეჯამებისა და პრაქტიკაში გამოყენების უნარის,თანამშრომლობის, პრეზენტაციის, ურთიერთპატივისცემის, სხვისი მოსმენის და აზრის პატივისცემის უნარ-ჩვევები
აქტივობა და დრო მასწავლებლის მითითებები-განმარტებები, მასალის განაწილება -5წთ

ჯგუფური სამუშაო -25წთ

პრეზენტაცია -10წთ

შეფასება -5წთ

შეფასება შეფასების რუბრიკა

 

ჯგუფური სამუშაოს შეფასების რუბრიკა

კრიტერიუმები ჯგუფის მუშაობა წარუმატებელია ჯგუფის მუშაობა დამაკმაყოფილებელია ჯგუფის მუშაობა წარმატებულია
ჯგუფის წევრების ჩართულობა მუშაობაში ყველა წევრი არ არის ჩართული უმრავლესობა ჩართულია ყველა ჩართულია
ურთიერთმოსმენისა და აზრის გაზიარების უნარი კამათობენ, არ უსმენენ ერთმანეთს და არის ხმაური, არ იზიარებენ ერთმანეთის აზრს ხმაურობენ, ნაკლებად იზიარებენ ერთმანეთის აზრს უსმენენ ერთმანეთს და იზიარებენ ერთმანეთის აზრს
ინსტრუქციის მიხედვით მუშაობა ზუსტად ვერ მიყვებიან ინსტრუქციას ნაწილობრივ მიყვებიან ინსტრუქციას მუშაობენ ინსტრუქციის მიხედვით
დროის ლიმიტის დაცვა ვერ ეტევიან განსაზღვრულ დროში უმნიშვნელოდ გააცდინეს დრო დაიცვეს დროის ლიმიტი
ლიდერის როლი ლიდერი ვერმართავს ჯგუფის მუშაობას ლიდერი ზოგჯერ ახერხებს მუშაობის წარმართვას ეფექტურად მართავს ჯგუფის მუშაობას

გაკვეთილის თვითშეფასების კრიტერიუმები

# კრიტერიუმები 1 2 3
1 გაკვეთილის მიზანი გასაგები,კონკრეტული და რეალისტური იყო
2 აქტივობები ემსახურებოდა მიზნის მიღწევას
3 გაკვეთილის დაწყება იწვევდა მოსწავლეთა მოტივაციას
4 მოსწავლეთა ორგანიზების ფორმა ხელს უწყობდა მიზნის მიღწევას
5 გამოყენებული რესურსები იწვევდა მოსწავლეთა მოტივაციას და აქტიურ ჩართვას საგაკვეთილო პროცესში
6 შეფასების შედეგად მიღებული შედეგები შეესაბამებოდა მიზანს
7 გათვალისწინებული იყო მოსწავლეთა ინტერესები და შესაძლებლობები
8 ჩემი საუბარი არ აჭარბებდა მოსწავლეთა საუბარს
9 ვიჩენდი ყველა მოსწავლისადმი თანაბარ ყურადღებას
10 ვიყენებდი აქტიური მოსმენის ტექნიკას
11 ვაძლევდი მოსწავლეებს განსაზღვრულ დროს კითხვებზე პასუხის გასაცემად

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებლის სტანდარტი

დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებლის სტანდარტი მუხლი

66. დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხურის სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებლის პროფესიული უნარ-ჩვევები

ა) მიმართულება: შემოქმედებითობა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები:

ა.ა) ხელოვნების ელემენტებისა და პრინციპების გამოყენება ნამუშევარში იდეის, შინაარსის, ხასიათის, განწყობილების გადმოსაცემად (კომპოზიციური განაწილება, ფერი, კოლორიტი, ფაქტურა, განათება; შესრულების მანერა: მონასმი, ხაზი, ფორმა; დეტალი: პოზა, ჟესტი, გამომეტყველება, აქსესუარები და ა.შ.);

ა.ბ) ნამუშევრის შექმნისას კომპოზიციური განაწილების პრინციპების (მთლიანობა, წონასწორობა, პერსპექტივა, პროპორცია, ხედვის წერტილი, ჰორიზონტის ხაზი, თავშეყრის წერტილი, წინა და უკანა პლანი, მასშტაბი, სიმეტრია,) გამოყენება;

ა.გ) ნამუშევრის შექმნისას ცივი და თბილი, კონტრასტული ფერების, ფერთა გრადაციის გამოყენება (კოლორიტი, ფერის ინტენსივობა, ნახევარტონი, ფერი (ძირითადი, შედგენილი და სხვა);

ა.დ) სხვადასხვა მხატვრული ხერხის (შუქ-ჩრდილი, შტრიხი, ლაქა, ბლიკი და ა.შ.) საშუალებით საგანთა მოცულობის გამოსახვა;

ა.ე) სხვადასხვა მხატვრული ხერხის (შუქ-ჩრდილი, კონტრასტი, კომპოზიციური განაწილება, სხვადასხვაგვარი მონასმი, ფაქტურა, ლაქა, კოლორიტი და ა.შ.) და ეფექტების გამოყენებით ასოციაციების, ემოციების, იდეების გადმოცემა;

ა.ვ) სხვადასხვა ტექნიკის, პროცედურის (ტრადიციული ხელსაქმის სხვადასხვა სახეობის, ფერწერის, გრაფიკის, კოლაჟის, აპლიკაციის და ა.შ,) გამოყენება;

ა.ზ) კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენება დიზაინის შესაქმნელად, პრეზენტაციის ჩასატარებლად;

ა.თ) სასკოლო რესურსის შექმნა (თეატრალური რეკვიზიტები სასკოლო სპექტაკლებისთვის, სასკოლო სტენდები, წიგნების აკინძვა, რუკები და სხვ.) და ადეკვატური გამოყენება;

ა.ი) ექსპერიმენტის ჩატარება ნამუშევრის შექმნისას (ხელოვნების ელემენტების, პრინციპების, სხვადასხვა მასალის, ტექნიკისა და პროცედურის გამოყენებით);

ა.კ) შემოქმედებითი იდეების პროდუცირების უნარი (მოსწავლის სტანდარტის მოთხოვნების და მოსწავლეთა შესაძლებლობების შეთავსებით სხვადასხვა ტიპის თემების, აქტივობების,  პროექტების ორგანიზება, ლოგიკური, შედეგზე ორიენტირებული თანმიმდევრობის დაგეგმვა და განხორციელება);

ა.ლ) მოსწავლეებისთვის უსაფრთხო, კომფორტული, შემოქმედებითი და კეთილგანწყობილი გარემოს შექმნა, რომელიც ხელს უწყობს მოსწავლეთა შემეცნებისა და შემოქმედების მოტივირებას;

ა.მ) სასწავლო რესურსების ორგანიზება; მოსწავლეთა შესაძლებლობების გათვალისწინება, თვითგამოხატვის საშუალების მიცემა, საინტერესო ამოცანების და აქტივობების შეთავაზება და სხვა);

ა.ნ) მოსწავლეების დამოუკიდებელი და ჯგუფური მუშაობის ორგანიზება (მოსწავლეთა ერთმანეთის მიმართ კეთილგანწყობისა და თანამშრომლობის ხელშეწყობა, ფუნქციების ადეკვატურად განაწილება, მეწყვილეთა ურთიერთდახმარების წახალისება).

ბ) მიმართულება: ხელოვნების აღქმა კონტექსტში:

ბ.ა) ხელოვნების ნიმუშის, ავტორის, ეპოქის ამოცნობა;

ბ.ბ.) სხვადასხვა ეპოქის ხელოვნების (მაგ.: ძველი აღმოსავლეთი, ანტიკური ხანა, შუა საუკუნეები, XV–XIX საუკუნეების დასავლეთ ევროპა) გარჩევა – ანალიზი, მსჯელობა სხვადასხვა ეპოქის დამახასიათებელ ნიშნებზე, (კომპოზიციური განაწილება, კოლორიტი, ხაზი, ფორმა, შესრულების მანერა), თემატიკაზე, ეპოქათა შორის გავლენაზე და შემოქმედის ინდივიდუალობაზე. (ამ კუთხით ეგვიპტური, ანტიკური, შუა საუკუნეებისა და სხვა ეპოქის ხელოვნების შედარებითი ანალიზი, ნამუშევრის შინაარსის დაკავშირება ისტორიულ, პოლიტიკურ, სოციალურ და რელიგიურ კონტექსტთან (მაგ. დელაკრუას „თავისუფლება ბარიკადებზე“);

ბ.გ) სხვადასხვა მხატვრული სტილი, სტილისთვის დამახასიათებელი ნიშნების (ფორმა – მოცულობითი/ბრტყელი, გარემო – რეალური/ირეალური, პროპორციები, მასშტაბი – რეალური/უტრირებული, დარღვეული, და სხვ.) და ძირითადი მიმდინარეობების გარჩევა- ანალიზი; მსჯელობა სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების უახლეს კონცეფციებზე და ფორმებზე (ტექნოლოგია, თეორიები, გამომსახველობითი ხერხები, მასალა, რა ცვლილებები ხდებოდა ხელოვნებაში (ფერწერა, ქანდაკება, გრაფიკა, არქიტექტურა, დიზაინი და ა.შ.) და რომელი მიმდინარეობები არსებობდა XX საუკუნის დასაწყისიდან დღემდე);

ბ.დ) სახვითი ხელოვნების დარგებისა და ჟანრების ამოცნობა-დახასიათება, მსჯელობა მათი წარმოშობისა და განვითარების ისტორიის შესახებ;

ბ.ე) სხვადასხვა ეპოქაში არსებული დომინანტური ხელოვნების დარგების ეპოქალური ანალიზი; 3 ბ.ვ) მსჯელობა დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების დარგებზე, მათი წარმოშობისა და განვითარების ისტორიაზე, დეკორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშების დამზადების ტექნოლოგიასა და მასალაზე;

ბ.ზ) მსჯელობა-ანალიზი ქართული ხელოვნებისა და კულტურის შესახებ;

ბ.თ) კულტურული მემკვიდრეობის სხვადასხვა ასპექტში გააზრების უნარი;

ბ.ი) ხელოვნების ნაწარმოების შინაარსის ამოცნობა და დაკავშირება ცხოვრებისეულ, ლიტერატურულ, ისტორიულ, რელიგიურ სიუჟეტებთან; ნაწარმოების შინაარსისა თუ დეტალების სხვა საგნებში განვლილ სასწავლო მასალასთან დაკავშირება;

გ) მიმართულება: კომუნიკაცია და ინტერპრეტაცია:

გ.ა) ხელოვნების ნიმუშის ანალიზი და შეფასება:

გ.ბ) მსჯელობა ხელოვნების ნაწარმოების იდეის, შინაარსის, დანიშნულების, ფუნქციის შესახებ. ხელოვნების ნაწარმოების (ფერწერული ტილო, გრაფიკული ნამუშევარი, ფილმი, წარმოდგენა, პლაკატი, ნახატი, ქანდაკება, მემორიალი და სხვა) ამ კუთხით ანალიზი.

გ.გ) მსჯელობა იმის შესახებ, თუ როგორ არის გამოყენებული ხელოვნების ელემენტები და პრინციპები ნამუშევარში იდეის, შინაარსის, ხასიათის, განწყობილების გადმოსაცემად (კომპოზიციური განაწილება, ფერი, კოლორიტი, ფაქტურა, განათება; შესრულების მანერა: მონასმი, ხაზი, ფორმა; დეტალი: პოზა, ჟესტი, გამომეტყველება, აქსესუარები და ა.შ.);

გ.დ) მსჯელობა სხვადასხვა მხატვრული სტილისა და ძირითადი მიმდინარეობების შესახებ (გოთური, რომანული, მანიერიზმი, ბაროკო, როკოკო, კლასიციზმი, რეალიზმი, იმპრესიონიზმი, ავანგარდიზმი (ფოვიზმი, ფუტურიზმი და სხვა).

გ.ე) მოსწავლის წახალისება აზრის, იდეის გამოთქმისთვის; მოსწავლეთა თემატურ დისკუსიაში ჩაბმა და მათი აზრის ადეკვატური შეფასება.

გ.ვ) სათანადო ტერმინოლოგიის გამოყენება და საჭიროების შემთხვევაში განმარტება.

გ.ზ) სხვადასხვა სახის ღონისძიებების დაგეგმვა–ორგანიზება: კულტურული მემკვიდრეობის გაცნობა, საკლასო და სასკოლო გამოფენა, თემატური პრეზენტაცია, ზეიმი, სპექტაკლი, ექსკურსიები მუზეუმებში, გალერეებში, ქალაქგარეთ.

მუხლი 67. დაწყებითი და საბაზო საფეხურის სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების მასწავლებლის პროფესიული ცოდნა

ა) სახვითი ხელოვნების ძირითადი ელემენტები და პრინციპები: 4

ა.ა) ხაზი, შტრიხი, მონასმი, ფერი (ძირითადი, შედგენილი, კონტრასტული ფერები, კოლორიტი, ფერის ინტენსივობა, ნახევარტონი), შუქ-ჩრდილი, ფაქტურა, ფორმა, მოცულობა; პროპორციები; კომპოზიციური განაწილების საფუძვლები: მთლიანობა, სივრცე (ხედვის წერტილი, ჰორიზონტის ხაზი, პერსპექტივა, თავშეყრის წერტილი, წინა და უკანა პლანი) სიმეტრია, რიტმი, წონასწორობა, კონტრასტი.

ბ) ტექნიკა და პროცედურა:

ბ.ბ.) ფერწერის, გრაფიკის სხვადასხვა ტექნიკა, ძერწვა, აპლიკაცია, ქაღალდის პლასტიკა, მოზაიკა, კოლაჟი, კონსტრუქცია, ანაბეჭდი, კომპიუტერული ტექნოლოგიები; დეკორატიულ- გამოყენებითი საგნების დამზადება ქაღალდის, თიხის, ქსოვილის, ხის, ლითონის და სხვა (მაგ. ბუნებრივი) მასალით.

გ) საქართველოს ხელოვნება და კულტურა:

გ.ა) ინფორმაცია ქართული ხელოვნების შესახებ (საქართველოს ისტორიული და კულტურული ძეგლების შესახებ, სახვითი ხელოვნების ქართველ მოღვაწეებსა და მათ შემოქმედებაზე); ქართული სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების დარგები: ფერწერა, გრაფიკა, ქანდაკება, არქიტექტურა, კედლის მხატვრობა, კერამიკა, მინანქარი, ოქრომჭედლობა, ჭედურობა და სხვ. ამ ჭრილში საქართველოს სხვადასხვა კუთხის თავისებურება, ხალხური რეწვა.

დ) მსოფლიოს ხალხთა ხელოვნება და კულტურა:

დ.ა) სხვადასხვა ეპოქის ხელოვნება (პირველყოფილიდან პოსტმოდერნიზმამდე), სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების დარგების ანალიზი;

დ.ბ) ეპოქის ისტორიული, სოციალური, რელიგიური და პოლიტიკური კონტექსტი და მისი გავლენა მომდევნო პერიოდის ხელოვნებაზე;

დ.გ) თანამედროვე ხელოვნების კონცეფციები, მიმდინარეობები და ფორმები (ტექნოლოგიები, თეორიები, გამომსახველობითი ხერხები, მასალა) ხელოვნების როლი საზოგადოების ცხოვრებაში.

დ. დ) სხვადასხვა მხატვრული სტილი და ძირითადი მიმდინარეობები ხელოვნებაში:

დ.ე) ბიზანტიური, გოთური, რომანული, ბაროკო, როკოკო, მოდერნი; კლასიციზმი, რეალიზმი, რომანტიზმი, იმპრესიონიზმი, აბსტრაქციონიზმი, კუბიზმი, ფოვიზმი, ფუტურიზმი და სხვა.

ე) სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების უახლესი კონცეფციები და ფორმები: 5

ე.ა) ტექნოლოგია, თეორიები, გამომსახველობითი ხერხები, მასალა, ცვლილებები ხელოვნებაში (ფერწერა, ქანდაკება, გრაფიკა, არქიტექტურა, დიზაინი და ა.შ.) და რომელი მიმდინარეობები ცვლიდა ერთმანეთს XX საუკუნის დასაწყისიდან დღემდე.

ვ) სახვითი ხელოვნების დარგების და ჟანრების წარმოშობისა და განვითარების ისტორია. ვ.ა) ხელოვნების ისტორიის ელემენტარული საფუძვლები; კონკრეტული ჟანრის სხვადასხვა ეპოქის ან ავტორის ნამუშევართა შედარებითი ანალიზი.

ზ) გამოყენებითი ხელოვნების დარგები.

ზ.ა) მატერიალური კულტურის ისტორიის ელემენტარული საფუძვლები; ცალკეული დარგების განვითარების ისტორია, დანიშნულება, სპეციფიკა, მასალა, ისტორიული და თანამედროვე ნიმუშები.

მუხლი 68. სწავლების მეთოდები

ა) სასწავლო პროცესის დაგეგმვა:

ა.ა.) სტანდარტის მოთხოვნების გათვალისწინებით გრძელვადიანი და მოკლევადიანი მიზნების განსაზღვრა და სასწავლო პროცესის დაგეგმვა; დასახული მიზნების შესაბამისი, სხვადასხვა ტიპისა და სირთულის მქონე დავალებების და სავარჯიშოების შერჩევა ან შედგენა, რათა მოსწავლეები ეტაპობრივად მოემზადონ დასახული გრძელვადიანი მიზნის განსახორციელებლად; ა.ბ) სასწავლო მიზნის განხორციელებისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების (პრაქტიკული, საინტერპრეტაციო, ანალიზის, კვლევის, საპრეზენტაციო, საკომუნიკაციო და სხვ.) დადგენა და ხელოვნების საგნობრივ პროგრამაზე დაფუძნებული ისეთი სასწავლო გეგმის შედგენა, სადაც მოსწავლე სასწავლო პროცესის აქტიური მონაწილეა და რომელიც ითვალისწინებს მოსწავლეთა ცოდნას, ინტერესებს, შესაძლებლობებს, შეხედულებებსა და გამოცდილებას;

ა.გ) აქტივობების დაგეგმვა, რომელიც ხელს უწყობს: მოსწავლეთა შემოქმედებით საქმიანობას, ხელოვნების ნიმუშების აღქმის უნარის ჩამოყალიბებას, ხელოვნების უნივერსალური ენის შესწავლას, გარემოს ესთეტიკური აღქმისა და მოწესრიგების უნარების გამომუშავება-განვითარებას;

ა.დ) სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისი ჯგუფური სამუშაოს დაგეგმვა (მაგ.: პროექტი, აქტივობა ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით, ინტერდისციპლინური აქტივობები/პროექტები), მიზნების განსაზღვრა, სხვა საგნებთან კავშირის დადგენა, მიზნების შესაბამისი იდეის/თემისა და დავალების შერჩევა, მონაწილეთა რაოდენობისა და ფუნქციების, განხორციელების ეტაპების, გზებისა და საშუალებების განსაზღვრა; 6

ა.ე) გაკვეთილისათვის შერჩეული სავარჯიშოების/დავალებების განსახორციელებლად საჭირო დროის განსაზღვრა, თითოეული აქტივობის მსვლელობის ეტაპების დაგეგმვა და სწავლების ორგანიზების სათანადო ფორმების შერჩევა: ჯგუფური, წყვილური, ინდივიდუალური, მთელი კლასის მონაწილეობით მუშაობა; შეფასების მიზნებისა და სტრატეგიების განსაზღვრა.

ბ) სასწავლო პროცესის წარმართვა:

ბ.ა) გაკვეთილების ჩატარება გეგმის მიხედვით;

ბ.ბ) ისეთი ხერხების გამოყენება, რომლებიც ხელს უწყობს მოსწავლეთა მოტივირებას გასაცნობი მასალის მიმართ: მასალის და აქტივობის შერჩევისას მოსწავლეთა შესაძლებლობისა და ინტერესების გათვალისწინება, წინმსწრები სამოტივაციო აქტივობების შემუშავება – ვარაუდების გამოთქმა, მოსწავლის პირად გამოცდილებასთან შინაარსის/ინფორმაციის დაკავშირება, მოსწავლის ცოდნის გააქტიურება, საინტერესო ამოცანების დასმა, აზრის გამოთქმის, მსჯელობის წახალისება და სხვა;

ბ.გ) მოსწავლეთა მოტივირება სხვადასხვა სახის აქტივობაში ჩასაბმელად: მოსწავლის ინტერესებთან და მის პირად გამოცდილებასთან დაკავშირებული თემების/ საკითხების შერჩევა, თვითგამოხატვისა და არჩევანის (თემა, მასალა, გამომსახველობითი ხერხები და სხვ.) საშუალების მიცემა, საინტერესო დავალებების შეთავაზება და სხვა;

ბ.დ) ხელოვნების საგნობრივ პროგრამაზე დაფუძნებული სწავლა-სწავლების ისეთი ეფექტური სტრატეგიების გამოყენება, რომელიც ორიენტირებულია მოსწავლეებისათვის ამოცანების/პრობლემების დამოუკიდებლად გადაჭრის უნარ-ჩვევის განვითარებაზე:

ბ.ე) მოსწავლეებისთვის გრძელვადიანი პროექტის დაგეგმვა და ეტაპობრივად განხორციელება: მიზნის განსაზღვრა, იდეების გენერაცია-დახარისხება, დაგეგმვა, მოდელებზე დაკვირვება, საჭირო მასალის თავმოყრა/მოძიება, ჩანახატის, ესკიზის შექმნა მომავალი ნამუშევრისათვის, შედეგის გაუმჯობესება-გადამუშავება, თვითშეფასების/თანაშეფასების, მეწყვილესთან აზრის გაცვლის, ურთიერთდახმარების გზით და სხვა;

ბ.ვ) ისეთი ხერხების გამოყენებაზე, რომლებიც უზრუნველყოფენ თითოეული მოსწავლის ჩაბმას საკლასო აქტივობებში: დიფერენცირებული მოთხოვნების წაყენება მოსწავლეთა შესაძლებლობების გათვალისწინებით, სხვადასხვა ტიპის და სირთულის ამოცანების დასმა, კლასში პასუხების/მოსაზრებების შედარება-გაანალიზების ხელშეწყობა, საკამათო საკითხებზე დისკუსიის წახალისება და სხვა;

მუხლი 69. შეფასება 7

ა) განმავითარებელი შეფასების გამოყენება მოსწავლეთა შედეგების გაუმჯობესების მიზნით: მოსწავლის კომპეტენციის შემოწმება ცოდნის ათვისების სამივე დონეზე (I.ოპერაციის წვდომა; II. ოპერაციის გავარჯიშება; III. ოპერაციის დაუფლება), კონკრეტული პრობლემების წარმომშობი მიზეზების გამოვლენა და სათანადო აქტივობების დაგეგმვა მათ აღმოსაფხვრელად;

ბ) განმსაზღვრელი შეფასების გამოყენება ცოდნის ათვისების მესამე დონეზე;

გ) მოსწავლეთა მრავალმხრივი განვითარების უზრუნველსაყოფად სასწავლო პროცესში შეფასების მრავალფეროვანი კომპონენტების გამოყენება;

დ) სასწავლო მიზნებისა და შეფასების სტრატეგიების ურთიერთშეთანხმება: მიზნების შესაბამისი შეფასების კრიტერიუმების და ხერხების შერჩევა/შემუშავება;

ე) მოსწავლეთა ჩართვა შეფასების კრიტერიუმების შემუშავების, თვითშეფასებისა და თანაშეფასების პროცესში; ხელშეწყობა, რომ მათ დამოუკიდებლად განსაზღვრონ ვ) სწავლასთან დაკავშირებული პრობლემები, საკუთარი სუსტი და ძლიერი მხარეები, აღმოფხვრან ხარვეზები, მოიძიონ პრობლემათა გადაჭრის გზები და სხვა;

ზ) მომავალი სასწავლო პროცესის დასაგეგმად შეფასების მონაცემების გამოყენება;

თ) მოსწავლეთა საჭიროებების, პროგრესისა და მიღწევების აღნუსხვა, ანალიზი და ანგარიშის სახით წარმოდგენა;

ი) საკუთარი პედაგოგიური საქმიანობის შეფასება;

კ) შეფასებისა და თვითშეფასების მონაცემების გამოყენება მომავალი სასწავლო პროცესის დასაგეგმად.

ჩემი თემატური გეგმები

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება

1 კლასი

#  თემები თარიღი
1 ზაფხული
2 ხელოვნება და პროფესია
3 ხაზი
4 ხაზი მხატვრობაში
5 ფერთა სამყარო
6 ვთამაშობთ ფერებით
7 თითებით ხატვა
8 ფორმები გარემოში
9 ფერების სამეფო
10 შემოდგომა
11 გეომეტრიული ფორმები
12 ძერწვა
13 ხილი
14 სხვადასხვა ფორმის სურათი
15 ორნამენტი
16 მზესუმზირა
17 აპლიკაცია
18 ჭიამაია
19 პეიზაჟი
20 შემოდგომის ხე
21 მთები
22 თაიგული ქოთანში
23 ლოკოკინა
24 დაკარგული ფუტკარი
25 ფრინველები
26 ზამთარი
27 საახალწლო წინდა
28 ნაძვის ხე
29 ნაძვის ხის სათამაშო
30 მობილი
31 ნატურმორტი
32 კოლაჟი
33 აირჩიე მასალა
34 კონტური
35 ქალაქი
36 თევზი
37 ვძერწავთ ცხოველებს
38 პორტრეტი
39 შენი ზღაპრის გმირები
40 გაზაფხული
41 ლაქა
42 სპილო და ჟირაფი
43 ზოოპარკი
44 მატარებელი
45 მოგზაურობა მატარებლით
46 მისალოცი ბარათი
47 აღდგომა
48 კატა მიკა
49 ნახატებიანი წიგნი
50 დახატული ამბები
51 აირჩიე მასალა
52 ჩემი ეზო
53 სახალისო ამბები
54 მანქანა ქალაქში
55 გალია
56 წელიწადის ოთხი დრო
57 ჩვენი თეატრი

2 კლასი

# თემები თარიღი
1 ხაზი სამყაროში
2 ნაირ-ნაირი ხაზი
3 ვხატავთ ხაზებით
4 რა შეუძლია ხაზს
5 ვიყენებთ ხაზს
6 ნახატი ძაფებით
7 წვიმს, თოვს თუ ქარია
8 შემაჯამებელი გაკვეთილი
9 როგორ გაფრინდეს პეპელა
10 რა შუაშია სასწორი?
11 სად მეორდება ფორმა
12 შეარჩიე ფურცელი
13 როგორ გამოვყოთ მთავარი
14 სად დავსვათ ფისო
15 თანაბარია თუ არა
16 ჩემი ოჯახი
17 შემაჯამებელი გაკვეთილი
18 ფორმა სამყაროში
19 სხვადასხვა ფორმის ხეები
20 ფორმა და მხატვარი
21 ფორმა ცხოველებსაც აქვთ
22 უცნაური ფორმები
23 დინოზავრების სამყარო
24 ოჩოპინტრე
25 შობის მოლოდინში
26 ანგელოზთა გუნდი
27 საახალწლო ზეიმისათვის
28 ზამთრის არდადეგები
29 გულადი ჩიტი
30 შემაჯამებელი გაკვეთილი
31 ფერი სამყაროში
32 ცისარტყელას ფერები
33 ვხატავ ცისარტყელას ფერებით
34 ცივი ფერები
35 თბილი ფერები
36 ცივი და თბილი ერთად
37 ფერადი სამყარო
38 ფერი და ლაქა
39 ზღვა და ფერები
40 ფერებით მოყოლილი ამბები
41 ბუნება და ფერები
42 ეგვიპტე
43 გაზაფხულის თაიგული
44 მისალოცი ბარათი
45 ზღაპრის გმირი
46 დასურათებული ამბები
47 ზღვის ბინადარი
48 შემაჯამებელი გაკვეთილი
49 გაზაფხული
50 დიდი ქალაქის ქუჩა
51 წელიწადის ოთხი დრო
52 დიდი ფორმები
53 ოცნების ქალაქი
54 სად შეიძლება დაიკარგო
55 ვინ ააგებს ლაბირინთს
56 ჩვენი ექსკურსია
57 ქანდაკება
58 ქაღალდის ფიგურები
59 პატარა ფორმები
60 ჩვენი ზოოპარკი
61 ყველაფრით ვაშენებ
62 სახალისო გაკვეთილი
63 ჩვენი წარმოდგენა
64 შემაჯამებელი გაკვეთილი

3 კლასი

# თემები თარიღი
1 ზაფხულის მოგონებები
2 რა არის ფერწერა
3 ძირითადი და შედგენილი ფერები
4 ფერების ბორბალი
5 კონტრასტული ფერები
6 ვხატავთ კონტრასტული ფერებით
7 კონტრასტული ფერების ქვეყანა
8 ფერები და განწყობილება
9 ფერებით თამაში
10 შემაჯამებელი გაკვეთილი
11 სურათის აგების ხერხები
12 რა არის მთავარი ნახატზე
13 ცირკის სამყარო
14 ჩანაფიქრი და ნამუშევარი
15 ოთახი
16 ერთგული მეგობარი
17 ბუნების მოვლენები
18 მოტივტივე დუმფარები
19 დასურათებული ისტორია
20 ფანქრის ბურბუშელა
21 ვხატავთ სხვადასხვა ხერხით
22 დედამიწის მწვანე სამკაული
23 მოგზაურობა საოცნებო გემით
24 შემაჯამებელი გაკვეთილი
25 რა არის ქანდაკება
26 ვძერწავთ ცხოველებს
27 ნარცისი
28 თაიგული
29 რა არის ჟანრი
30 ახალი წელი
31 საახალწლო ბარათები
32 თოვლის ბაბუას სახლი
33 შთაგონების წყარო
34 სურათი და შთაბეჭდილება
35 ცნობილი ნაგებობები
36 ჩვენი ქალაქი
37 შემაჯამებელი გაკვეთილი
38 რა არის გრაფიკა
39 უბრალო შავი ფანქარი
40 როგორ დავხატოთ პორტრეტი
41 აკვარელი
42 ფერადი ლაქა
43 ლაქა და ნახატი
44 გუაში
45 პასტელი
46 საყვარელი გმირი
47 მიმოიხედე ირგვლივ
48 ჩვენი სტუდია
49 გაზაფხულის დღესასწაული
50 წელიწადის დროები
51 შემაჯამებელი გაკვეთილი
52 რა არის გამოყენებითი ხელოვნება
53 თიხის ლარნაკი
54 ესკიზი ხალიჩისათვის
55 ძაფი – მასალა სურათისათვის
56 ზღვის სამყარო
57 მოგზაურობა საჰაერო ბურთით
58 ქართული არქიტექტურა
59 უცხო პლანეტა
60 ღამე დიდ ქალაქში
61 ნახატები ცაზე
62 ჯადოსნური ფრინველი
63 ექსკურსია მუზეუმში
64 ჩვენი მემკვიდრეობა
65 შემაჯამებელი გაკვეთილი
66 პროექტი- ჩვენი გამოფენა
67 პროექტი – გავალამაზოთ სკოლის ეზო
68 პროექტი – მუსიკალური გამოფენა

4 კლასი

# თემები თარიღი
1 ხელოვნების სამყარო
2 ფერების დაბადება
3 სინათლე ფერში
4 დღისით და ღამით
5 ფერები და სივრცე
6 ყველაფერი ფერის შესახებ
7 სურათი და დეტალი
8 შემოდგომის ნობათი
9 ბუნება და ძეგლი
10 დიდი ხელოვანები
11 დეკორატიული ბოთლები
12 აირჩიე მასალა
13 შემაჯამებელი გაკვეთილი
14 ვხედავ, ვუსმენ, ვეხები
15 სიმეტრია და ასიმეტრია
16 სიმეტრიის ღერძი
17 ქართველი მხატვრები
18 დაკიდული ბაღები
19 ხელოვნება და პროფესია
20 ვძერწავთ პლასტილინით
21 დიდი ხელოვანები
22 ორნამენტული კომპოზიცია
23 ზღაპრის გმირები
24 ჩვენი სამშობლო
25 საგვარეულო ხე
26 შემაჯამებელი გაკვეთილი
27 ამოიცანი პროფესია
28 შორს თუ ახლოს
29 დიდი და პატარა საგნები
30 საახალწლო ბარათი
31 საშობაო პეიზაჟი
32 გრაფიკა
33 ეგვიპტე
34 წვიმა, ელვა, ცისარტყელა
35 ნატურმორტი
36 სურათის ჩარჩო
37 ჩვენი სამშობლო
38 გიწვევთ გამოფენაზე
39 ვხატავთ თითებით
40 ქართველი მხატვრები
41 შემაჯამებელი გაკვეთილი
42 საინტერესო ამბები
43 პროპორცია
44 სხვადასხვა ზომის ნივთები
45 ვთამაშობთ ასოებით
46 ფანქრების ყუთი
47 შენი საყვარელი გმირი
48 ლეგენდარული ტროა
49 ყველაზე ცნობილი ცხენი
50 ანაბეჭდი
51 საჩუქარი დედას
52 დიდი ხელოვანები
53 მხიარული მობილი
54 შემაჯამებელი გაკვეთილი
55 სააღდგომო ნობათი
56 ერთი მუზეუმის ისტორია
57 რას დაარქმევდი
58 სპილო
59 პროფესია არქიტექტორი
60 ლეგენდარული არგო
61 არგონავტები კოლხეთში
62 კოლხეთის სამეფო
63 ჩემი სკოლის ეზო
64 წიგნის გრაფიკა
65 შემაჯამებელი გაკვეთილი

5 კლასი

# თემები თარიღი
1 არდადეგები
2 რა არის კომპოზიცია
3 ზღვა და სივრცე
4 შემოდგომის პეიზაჟი
5 სურათი, ეპოქა, ქვეყანა
6 მხიარული კაცუნები
7 სინათლე ფანჯრებში
8 ლადო გუდიაშვილი
9 ზოოპარკის ბინადარნი
10 გრაფიკა
11 დასურათებული ოდისეა
12 ყველა ჩემი სამშობლოა
13 შემაჯამებელი გაკვეთილი
14 ზედაპირი და ფაქტურა
15 ნამუშევრის დანიშნულება
16 ძველი სამყაროს ქანდაკება
17 საღამო ზღვაზე
18 ანაბეჭდი ცილინდრით
19 იაკობ ნიკოლაძე
20 წვიმიანი ამინდი
21 ოთხფეხა მეგობარი
22 ყველა ჩემი სამშობლოა
23 მიმიკა
24 წითელქუდა სოკოები
25 ფიგურები და გარემო
26 მარაო
27 შემაჯამებელი გაკვეთილი
28 პორტრეტი
29 ღიმილი საჩუქრად
30 ახალი წელი
31 კარნავალი
32 უჩა ჯაფარიძე
33 დინამიკა
34 რიტმი მხატვრობაში
35 ნახატი კენჭებზე
36 მსოფლიოს ცნობილი კოშკები
37 მომავლის კოშკი
38 განახლებული წიგნი
39 ყველა ჩემი სამშობლოა
40 შემაჯამებელი გაკვეთილი
41 ზემოდან დანახული სამყარო
42 კიდევაც დაიზრდებიან
43 სურათი და შთაბეჭდილება
44 ვარლას სამყარო
45 მრუდე სარკე
46 ბატალური სცენები
47 საჩუქარი დედას
48 საკლასო სტენდი
49 აღდგომა
50 ყველა ჩემი სამშობლოა
51 ტყე შეუნახე შვილებსა
52 სტატიკა
53 ძველი და ახალი ქალაქი
54 შემაჯამებელი გაკვეთილი
55 გრადაცია
56 ძველი და ახალი ფერწერა
57 როგორ დავხატოთ ვაშლი
58 გიგანტური ქანდაკებები
59 აპლიკაცია ქსოვილით
60 საქართველოს მეფეები
61 აკვარელი
62 ყველა ჩემი სამშობლოა
63 საგამოფენო დარბაზი
64 საქართველოს ხედები
65 ვმუშაობთ თიხით
66 აკვარიუმი
67 ადამიანი, საქმიანობა, გარემო
68 სახალისო სარჭები
69 ინტერიერის ესკიზი
70 სკოლის ეზო (პროექტი)
71 შემაჯამებელი გაკვეთილი

6 კლასი

# თემები თარიღი
1 ბედნიერ მოგზაურობას გისურვებთ
2 ამსტერდამი
3 ჰოლანდიური პეიზაჟი
4 ჰოლანდიური მხატვრობა
5 ქალაქის ანარეკლი წყალში
6 ქალაქის გერბი და დევიზი
7 მადრიდი
8 მადრიდი ფეხბურთის ქალაქი
9 ქუჩის აბრა
10 პარკი გუელი
11 საოცნებო პარკი
12 ათენი
13 ფლუგერი
14 ბერძნული ლარნაკები
15 მოვხატოთ ჭურჭელი
16 მოსაწვევი
17 შემაჯამებელი გაკვეთილი
18 მოგზაურობა ხელოვნების სამყაროში
19 სტამბული
20 დასურათებული ისტორიული ფაქტი
21 ქრისტიანული და მუსულმანური სტამბული
22 ორნამენტი
23 ნისლიანი ალბიონის დედაქალაქი
24 როგორ იხატება წვიმა
25 ინგლისური წიგნის გრაფიკა
26 ნახატებიანი წიგნი
27 დიდი ქალაქების ეზოები
28 ოცნების სახლის ფანჯარა
29 საახალწლო ნაძვის ხე
30 მცხეთა
31 საქართველოს ციხე-სიმაგრეები
32 ქართული ხელოვნება
33 ქართული ჩუქურთმა
34 ქართული მხატვრობა
35 შემაჯამებელი გაკვეთილი
36 მოგზაურობა ხელოვნების სამყაროში
37 პარიზი
38 წერტილებით ხატვა
39 სივრცე სიბრტყეზე
40 მაღალი მოდის დედაქალაქი
41 ახალი ხელოვნების დედაქალაქი
42 ქაირო
43 ეგვიპტური სუვენირი
44 ჯადოსნური ხალიჩა
45 ძველი ეგვიპტის ხელოვნება
46 პორტრეტი
47 ჩემი ახლობლის პორტრეტი
48 რომი
49 ნატურმორტი
50 რენესანსის მხატვრობა
51 ორიგინალური საჩუქარი
52 შემაჯამებელი გაკვეთილი
53 მოგზაურობა ხელოვნების სამყაროში
54 ცათამბჯენების ქალაქი
55 თანამედროვე ხელოვნება
56 აბსტრაქციონისტები
57 ზამთარი ნიუ იორკში
58 ბერლინი
59 ბერლინის კედელი
60 ექსპრესიონისტები
61 ზოოპარკი
62 ჩრდილოეთის დედაქალაქი
63 შავი ტუში
64 ფერადი ტუში
65 ქაღალდი
66 შემაჯამებელი გაკვეთილი
67 მოგზაურობა ხელოვნების სამყაროში
68

7 კლასი

# თემები თარიღი
1 უძველესი ადამიანის ნახატები
2 შუამდინარეთის ხელოვნება
3 პირამიდები
4 თუთმოსის სახელოსნო
5 ძველბერძნული არქიტექტურა
6 ბერძნული ქანდაკება და იდეალური ადამიანი
7 რომის ხელოვნება
8 რომაული ქალაქები
9 ნაგებობა და მისი ფუნქცია
10 ვხატავთ ცხოველებს
11 ბაბილონი
12 ეგვიპტური ანბანი
13 ეგვიპტური სათამაშო
14 სარკე
15 მოგზაურობა წარსულში
16 მოცეკვავე კაცუნები
17 ძველი ბერძნული მედალი
18 სკოლის ეზო
19 ძველი რომი
20 კოლოსეუმი
21 გააცოცხლე ეპოქა(ეგვიპტე)
22 გააცოცხლე ეპოქა(საბერძნეთი)
23 შემაჯამებელი გაკვეთილი
24 ჩინეთის და იაპონიის ხელოვნება
25 შუა საუკუნეების ქრისტიანული ხელოვნება
26 მშენებლები შუა საუკუნეებში
27 ციხე-სიმაგრეები და გალავნები
28 შემოდგომის ხე
29 ძეგლის სილუეტი
30 ასომთავრული დამწერლობა
31 ჩემი ციხე-სიმაგრე
32 შემაჯამებელი გაკვეთილი
33 რა არის რენესანსი
34 ცხენოსანი ქანდაკება
35 რენესანსის ეპოქის მოდა
36 ავტოპორტრეტი
37 სივრცის გადმოცემის ხელოვნება
38 ბაროკო
39 მნიშვნელოვანი დეტალები
40 მოქანდაკის შემოქმედება
41 მცირე პლასტიკა
42 მოხატული ქსოვილი
43 ფოტოავტოპორტრეტი
44 სივრცე ჩვენ ნამუშევარში
45 ფორმა და ჩრდილი
46 გააცოცხლე ეპოქა
47 შემაჯამებელი გაკვეთილი
48 ემოცია, შთაბეჭდილება, განწყობილება
49 როდენი
50 თანამედროვე არქიტექტურა
51 მინის არქიტექტურა
52 ანრი მატისი- დიდი ბავშვი
53 ფუტურიზმი – მომავლის ხელოვნება
54 პიკასო
55 დეორატიულ-გამოყენებითი ხელოვნება
56 აბსტრაქტული მხატვრობა
57 ძველი და ახალი ქალაქი
58 მუზეუმები
59 ქართველი მხატვრები
60 ხელოვნების ნიმუში-შთაგონების წყარო
61 ვხატავთ საკლასო ოთახს
62 დეკუპაჟი
63 გრაფიკული ნამუშევარი
64 მოხატული თეფში
65 აბსტრაქტული ნამუშევარი
66 რეკლამა
67 ლოგო – საფირმო ნიშანი
68 ჩარჩო
69 ჩანაფიქრი და მასალა
70 შემაჯამებელი გაკვეთილი

8 კლასი

# თემები თარიღი
1 რას ეხება ეს წიგნი
2 დაზგური ფერწერა
3 პეიზაჟის სახეობები
4 რას გვეუბნება პორტრეტი?
5 მენინები
6 მატურმორტი-მკვდარი ბუნება?
7 ყოფითი და ისტორიული ჟანრები
8 ხატწერის ხელოვნება
9 მონუმენტური მხატვრობა
10 სივრცის ასახვის ხელოვნება
11 როგორ შევუნარჩუნოთ ძეგლებს სიცოცხლე
12 პროფესია-მხატვარი
13 კინო და მხატვრობა
14 როგორ გადმოვცეთ განწყობილება?
15 ვხატავთ პეიზაჟს
16 სახასიათო პორტრეტი
17 როგორ დავხატოთ ნატურმორტი
18 როგორ შევქმნათ ძველი სურათი
19 ვიღებთ კინოფილმს
20 შემაჯამებელი გაკვეთილი
21 ქანდაკება:მასალა, ფუნქცია, გარემო
22 რელიეფის ხელოვნება
23 მრგვალი ქანდაკება
24 ქანდაკება და პორტრეტის ხელოვნება
25 თანამედროვე ქანდაკება
26 ბუნების კარნახით
27 მცირე პლასტიკის ხელოვნება
28 რას გვეუბნება პორტრეტი
29 ვქმნით თანამედროვე ქანდაკებას
30 შემაჯამებელი გაკვეთილი
31 ნახატის ხელოვნება
32 შავ-თეთრი გრაფიკა
33 ფერადი გრაფიკა.აკვარელი
34 ფერადი გრაფიკა. სხვადასხვა მასალა
35 ბეჭდური გრაფიკა
36 წიგნის ისტორიიდან
37 წიგნის ხელოვნება
38 პლაკატის ხელოვნება
39 გრაფიკული ნამუშევარი ფანქრით
40 ვხატავთ ტუშითა და ნახშირით
41 ვხატავთ წყალქვეშა სამყაროს
42 ფერადი გრაფიკული ნამუშევარი
43 ერთი ანაბეჭდის ხელოვნება
44 ანბანის სამყარო
45 ჩვენი წიგნი
46 პლაკატი აქტუალურ თემაზე
47 შემაჯამებელი გაკვეთილი
48 ორნამენტი-ნივთის სამკაული
49 კერამიკის ხელოვნება
50 ეპოქა და სამოსი
51 დიზაინი ჩვენს გარშემო
52 სამი გოთური კათედრალი
53 იტალიური პალაცო
54 ბაღის შექმნის ხელოვნება
55 ფუნქცია და ფორმა არქიტექტურაში
56 ჩვენი სკოლის ეზო
57 შემაჯამებელი გაკვეთილი

9 კლასი

# თემები თარიღი
1 რას ეხება ეს წიგნი
2 როგორ შეისწავლიან სიძველეებს
3 უძველესი საცხოვრებელი საქართველოში
4 წრიული ფორმის საცხოვრებელი
5 უძველესი ქალაქები
6 დიდი ყორღანების ეპოქა
7 მე რომ არქეოლოგი ვიყო
8 ორნამენტი
9 შემაჯამებელი გაკვეთილი
10 ძველი საბერძნეთის ხელოვნება
11 კულტურული ურთიერთობები
12 კოლხური საცხოვრებელი, სამარხი და სამლოცველო
13 ოქრომრავალი კოლხეთი
14 იბერრიის ხელოვნება
15 ძელი რომის ხელოვნება
16 სტიმფალის ტბის ფრინველები
17 უძველესი ქართული იარაღი
18 რაზე მოგვითხრობენ მონეტები
19 რომი და რომაელები
20 შემაჯამებელი გაკვეთილი
21 კატაკომბების ხელოვნება
22 ბიზანტიური არქიტექტურა
23 შუა საუკუნეების ქართული არქიტექტურა
24 შუა საუკუნეების დასავლეთ ევროპის არქიტექტურა
25 ხელოვნებათა სინთეზი
26 როგორ ამკობდნენ ქრისტიანულ ტაძარს
27 როგორ ასურათებდნენ სახარებას
28 ქართული სავანეები საზღვარგარეთ
29 აღმოსავლური ხელოვნება
30 შემაჯამებელი გაკვეთილი
31 აღორძინების ხანა
32 მაღალი რენესანსის ხელოვნება
33 უნივერსალური ადამიანი
34 ისტორიული ეპოქა და ნამუშევარი
35 ბაროკო
36 პლაკატი
37 შთაბეჭდილების ხელოვნება
38 კუბიზმი
39 ექსპრესიონიზმი
40 აბსტრაქციონიზმი
41 სიურეალიზმი
42 თანამედროვე ქანდაკება
43 ხალხური ხელოვნება
44 19 საუკუნის თბილისი
45 ქართველი მხატვრები პარიზში
46 თეატრის მხატვრობა
47 თანამედროვე ქართული ქანდაკება
48 ხელოვნება საბჭოთა პერიოდში
49 ოთხმოციანელები ქართულ ხელოვნებაში
50 შემაჯამებელი გაკვეთილი

ცოტა რამ ჩემს შესახებ…

DSCN0798დავიბადე 1984 წლის 19 აპრილს, სოფელ ტაბახმელაში. 2001 წელს დავამთავრე ამავე სოფლის საშუალო სკოლა და 2002 წელს კი ჩავირიცხე თბილისის სასულიერო აკადემიიისა და სემინარიის, საღვთისმეტყველო ინსტიტუტის ხელოვნებათმცოდნეობა-რელიგიათმცოდნეობის ფაკულტეტზე, რომლის 5 კურსიც დავამთავრე 2007 წელს.

2007 წლიდან ვმუშაობ შინდისის საჯარო სკოლაში, აწ უკვე თბილისის #212 საჯარო სკოლაში ხელოვნების მასწავლებლად.

2012 – 2013 წლებში გავხდი სერტიფიცირებული პედაგოგი, ჩავაბარე პროფესიული უნარების და საგნის გამოცდები წარმატებით. 

ამჟამად ჩართული ვარ მასწავლებელთა კარიერული ზრდისა და პროფესიული განვითარების სქემაში.

ჩემი ინტერესების სფეროები ასე გამოიყურება :) 

ხატვა

თიხაზე მუშაობა

ხელნაკეთობა იგივე handmade, рукоделие

მუსიკა

ფოტოგრაფია და ა.შ

მყავს მეუღლე და ერთი შვილი

იდუმალება

ჰოლანდიურ მხატვრობასავით რბილი და დაბურულ-განათებიანი დღე იყო დღეს, ფანჯრებიდან სინათლე ნაკლებად შემოდიოდა, მალე ჩამობნელდა თითქოს და ცა დაბლა ჩამოიწია. ვერმეერი გაამხსენდა…

vermeer9

ის საოცარი მხატვარია, ძალიან მიზიდავს მისი თავშეკავებული კოლორიტი, განათება, რომელიც კი შემოდის ერთი მიმართულებით, მაგრამ ძალიან რბილად ეფინება ინტერიერს და ნაწილობრივ ჩაბნელებულ გარემოს ვუყურებთ. ის მამშვიდებს კიდეც და მაღელვებს. ჩემთვის ამოუცნობია. ამოუცნობია როგორც მრავალთათვის დავინჩის ჯოკონდაა ამოუცნობი….

ჰოლანდიური მხატვრობა კიდევ ბევრი ნიშნით არის ჩემთვის საინტერესო. მაგალითისთვის კი მოვიყვან ყოფით ჟანრს…

vermeer18

საოცარია, ასე პოეტურად და ასე განსაკუთრებულად გადმოსცე ფერწერაში ადამიანის ყოველდღური მომაბეზრებელი ერთფეროვანი საქმიანობა, ასე შეგაყვაროს ადამიანი, ასე დაგაახლოვოს მათთან და გაგრძნობინოს თავი მათი ოჯახის წევრად. მხიბლავს ყოფითი სცენები თავისი ატრიბუტიკით, თავისი დამახასიათებელი ანტურაჟით.

როცა ვუყურებ ჰოლანდიურ ფერწერას, სულაც არ მიჩნდება იმის შთაბეჭდილება რომ ჩემს წინ ჩრილოეთის ცივი და მუდამჟამ ნისლიანი და წვიმიანი, უღიმღამო ქვეყნის პეიზაჟებსა თუ სხვა ჟანრის ნაწარმოებებს ვუყურებ, პირიქით, ისიმი მე მავსებენ სითბოთი და იდუმალებით, მე მათში სიცივეს ვერ ვხედავ, ეს კი არვიცი რით აიხსნება. ალბათ ისევ კოლორიტით და განათებით?  ალბათ..

მოკლედ, გარეთ წვიმს და ჰოლანდიური პეიზაჟების მსგავსი ამინდია, სახლში კი ვერმეერისეული განათება იღვრება და შენც ფიქრობ რაიმე ყოფით, სახლში გასაკეთებელ უბრალო ყოველდღიურ საქმეზე, როგორიც ამინდსა და განათებას შეეფერება.

მე მიყვარს ჰოლანდია და წვიმა.

0326174823Canal-Homes-of-Amsterdam